Du er her: Prosjekter » Akutt uttrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag og hvordan tas beslutningen om å rykke ut? - Magnus Hjortdahl

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Akutt uttrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

Legevaktslegen og den lokale ambulansetjenesten utgjør grunnstammen i den akuttmedisinske beredskapen i norske kommuner. Akuttmedisinforskriften som kom i mars 2015 stiller krav til legevaktlegens ferdigheter og samtrening med andre aktører i den akuttmedisinske kjeden, herunder lokal ambulansetjeneste (1). Nasjonal Traumeplan kommer med anbefalinger om hvilken rolle legevaktlegen skal inneha i det akuttmedisinske arbeidet, og hvilke kompetansekrav som bør ligge til grunn for legens arbeid (2).
Det foreligger begrenset med forskning på legevaktlegens deltakelse i det akuttmedisinske arbeidet. En studie fra 2010 fant at såkalt rød respons fra AMK førte til alarmering av legevaktslege i halvparten av tilfellene, men det var betydelige regionale variasjoner (3, 4). De studiene som foreligger på samarbeid mellom legevaktslege og ambulansepersonell tar for seg samarbeidsforholdet sett fra ambulansearbeiderens ståsted (5, 6). Disse studiene understreker begge et ønske om hyppigere legefølge og forbedret samarbeid med legevaktslegen. Samtidig ble det understreket at legevaktslegen må inneha grunnleggende akuttmedisinske ferdigheter, og ambulansearbeiderne uttrykte et ønske om økt faglig anerkjennelse fra legevaktslegen. En studie fra 2001 undersøkte selvrapportert erfaring med og tiltro til egne akuttmedisinske ferdigheter blant norske allmennleger (7). Hovedfunnet var lav tiltro til egne ferdigheter.
Med bakgrunn i de krav og forventninger som settes til legevaktslegen gjennom akuttmedisinforskriften og Nasjonal traumeplan foreligger det et behov for økt kunnskap. Samarbeidsrelasjonene mellom legevaktslegen og lokal ambulansetjeneste må belyses bedre fra legens ståsted. Det er også behov for økt kunnskap om legevaktlegers akuttmedisinske ferdighetsnivå. Økt kunnskap på disse områdene kan bidra til å synliggjøre styrker, svakheter og mulige tiltak som kan få konsekvenser for kvaliteten på behandlingen legevaktsleger gir.

Prosjektansvarlig: Magnus Hjortdahl

Ephorte: 2016/7890

EUTRO: 7510.00089

Formidling:

Nyhetsartikkel NSDM 12.11.16: Utfyllende om fastleger og akuttmedisin

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512