Du er her: Prosjekter » Evaluering av en systematisk metode for tverrfalig utredning og tiltak ved APSD i sykehjem. Effekt av forsterket enhet for pasienter med demens i kommunehelsetjenesten

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Evaluering av en systematisk metode for tverrfalig utredning og tiltak ved APSD i sykehjem. Effekt av forsterket enhet for pasienter med demens i kommunehelsetjenesten

Metoden er en systematisk tilnærming bestående av en registreringsfase over noen uker, en tverrfaglig gjennomgang i form av et fellesmøte for personalet med påfølgende endringstiltak og evaluering. Vi har lagt vekt på at den skal være enkel og ikke så tidkrevende at den ikke lar seg gjennomføre i en travel sykehjemsavdeling.

Metode for  tverrfaglig utredning og tiltak ved utfordrende atferd  ved demens i sykehjem

 

Metoden er en systematisk tilnærming bestående av en registreringsfase over noen uker, en tverrfaglig gjennomgang i form av et fellesmøte for personalet med påfølgende endringstiltak og evaluering.  Vi har lagt vekt pa at den skal være enkel, og ikke så  tidkrevende at den ikke lar seg gjennomføre i en travel sykehjemsavdeling.

 

Metoden baseres på erkjennelse av at årsaken utfordrende atferd hos pasienter med demens er multifaktoriell, og derfor krever en systematisk tverrfaglig tilnærming der en også i stor grad legger vekt på personalets tanker og holdninger til pasienten. Ofte er atferden hos pasienten ikke alltid mulig å endre ved demens, men våre holdninger, tanker og  følelser vil stor grad være avgjørende for hvordan pasienten blir møtt og for vår egen trivsel og evne til å mestre arbeidet. Atferd blir da ikke bare vurdert som en egenskap hos pasienten, men blir sett i et relasjonelt perspektiv der også holdninger og  egenskaper hos personalet blir analysert. Vi har i stor grad bygd på den nordiske konsensurapporten om "APSD/BPSD fra et nordisk perspektiv" i utformingen av modellen i tillegg til at vi har brakt inn elementer fra kognitiv terapi i selve møtet med personalet.

 

Bakgrunn

Vi har ved flere anledninger erfart at ved å endre våre tolkninger av pasientens atferd, tar vi en opplevelse av at pasientens situasjon bedres selv om det ikke nødvendigvis er så stor objektivt målbare endringer i pasientens atferd.  Vi har ved den tverrfaglige gjennomgangen med personalet hentet inspirasjon fra kognitiv terapi der vi oppfordrer til åpne og utforskende holdninger når atferd og symptomer skal tolkes og forstås. Det gir mulighet for å endre gamle rnønster hos personalet og oppdage nye måter å forholde seg til pasientene på. Som i kognitiv terapi bruker vi kolonneteknikk der vi i kolonner sammen skiller mellom fakta/hendelser som beskrives så objektivt som mulig, en kolonne for tanker dvs. våre ulike tolkninger, en for våre følelser, og tilsutt en kolonne med forslag til tiltak basert på mest sannsynlig eller mest hensiktmessige tolkninger. Det er et sentralt prinsipp at den eller de  som leder samlingen ikke skal komme med ferdige løsninger, men invitere til refleksjon og erkjennelse hos deltagerne. Gjennomgangen avsluttes med en oppsummering av møtet for å sikre felles forståelse, og det settes opp tidspunkt for evaluering. Evaluering kan gjøres ved ordinær pasientgjennomgang på for eksempel en legevisitt.

Det er en fordel at en av lederne har noe kjennskap til kognitiv terapi, men kun til prinsippene i denne behandlingsformen. Man trenger ikke være utdannet kognitiv terapeut for å lede gjennomgangen, men man trenger grundig kunnskap om APSD og demens.  Avdelingsleder eller ledende faglig sykepleier og sykehjemslege bør være tilstede ved gjennomgangen for å sikre at alle faktorer belyses og sikrer implementeringen av tiltakene etterpå. Dette er også viktig da spørsmal om økonomi og ressurser ofte dukker opp.


Prosjektleder: Bjørn Lichtwark


Formidling

"TID (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens) er utviklet ved sykehjemmet Tjærahågen Bofellesskap i Rana kommune. Den er basert på flere års arbeid med beboere med demens som i perioder har hatt atferd som har skapt store utfordringer. Modellen er lett å lære, og er enkel å integrere i sykehjemmets hverdag. Den gir en komplett og helhetlig tilnærming både til utredning og tiltak. Vi har erfaring for at systematisk bruk av modellen har hjulpet både våre beboere og oss selv til å leve med, og til å klare å forholde oss hensiktsmessig til disse utfordringene, som er en stor belastning både for pasienten, for pårørende og for pleiepersonalet." klippet fra rapporten.

Revidert 2015:  "Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens" 


 

ePhorte: 2009/8198

EUTRO: 7510.00045

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512