Du er her: Prosjekter » Kvalitetssikring av rutiner og retningslinjer ved prehospital observasjons- og behandlingsenhet (PreOB) ved Steigentunet.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Prehospital observasjonsenhet v/Steigentunet

Formålet med prosjektet er å lage en internkontrollperm for å sikre god kvalitet på tilbudet som blir gitt ved PreOb.

Bakgrunn:

Steigen kommune er en kystkomune i Nordland. Innbyggertall ca 2700. Kommunen har den tredje lengste avstand til sykehus i Norge, med 240 km fra legesenteret i Leinesfjord til Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø.Lange avstander medfører store krav til kommunehelsetjenesten og til de ansattes kompetanse, allmennkunnskap, selvstendighet og fleksibilitet og evne til tverrfaglig samhandling særlig i forbindelse med akuttberedskap og fødselshjelp.Gjennom generasjoner har det utviklet seg en yrkesstolthet ift å takle utfordringer og finne gode løsninger til pasientens beste. Organisatorisk har det ogsa utviklet seg tjenestetilbud i gråsonen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prehospital observasjons og behandlingsenhet (PreOB) og fødestuen er eksempler på dette. Etterhvert har man også etterlyst tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten for bl.a a kvalitetssikre disse tjenestene. Fødestuen har spesialist i gynekologi og fødselshjelp som systemansvarlig for sin drift. Etter tilsvarende modell er vi nå i forhandlinger med NLSH om å få spesialist i indremedisin til a ta systemansvar for PreOB. Vi forventer å ha  ferdig en avtale for årsskiftet. Avtalen vil også omhandle økonomiske tilskudd fra NLSH til Steigen kommune som kompensasjon for de utgifter kommunen har for en slik tjeneste.

PreOB:

PreOB består av en seng på en bogruppe på Steigentunet. Ett opphold ved PreOB er i utgangspunktet tenkt å vare i 3 døgn. Hvis behov for opphold ut over dette, overføres pasienten til ett korttidsopphold. Aktiviteten ved PreOB følger definisjon av sykestuer  etter sykehusloven fra 1969 som definerte sykestuer som "medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør  finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretas i hjemmet, men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig." Inn- og utskriving gjøres av lege som også ivaretar daglige visitter. Det blir tatt nødvendige lokale prøver som Hb, CRP, glukose, u-stix og EKG og gjort videre avtaler for observasjon og behandling.
Problemstillinger:
Vi har gjennom årenes løp gjort oss opp klare formeninger om hvilke pasienter dette tilbudet passer for, men vi mangler skriftlige retningslinjer for dette. Vi mangler også skriftlige retningslinjer for observasjon og behandling av ulike diagnosegrupper. Vi har nå fatt elektronisk tilgang til NLSH sitt kvalitetssikringssystem, DocMap, og har nå mulighet til å lage ett kvalitetssikringssystem som naturlig følger NLSH sitt system. Videre trenger vi gode retningslinjer for hvilke pasienter som i forløpet bør videresendes til sykehuset slik at vi ikke forspiller mulighet for rett diagnose og behandling. Ved utskriving trenger vi retningslinjer for oppfølgingsansvar. Kort oppsummert trenger vi rutiner og retningslinjer for seleksjon, observasjon, behandling og oppfølging av pas. ved PreOB. Dette arbeidet vil gjøres i samråd med systemansvarlig lege ved NLSH.

Praktisk gjennomføring:

Vi ser for oss at Bente Sivertsen,( sykepleier og Ieder for pleie og omsorg) og u.t vil starte dette arbeidet jan.-09. Vi planlegger å bruke en 3 mndrs periode hvor vi går igjennom dagens rutiner, henter ideer fra andre lignende sykestuer, har møter med personalet ved bogruppen, legegruppen og systemansvarlig lege, gjør oss kjent med DocMap, lager rutiner og retningslinjer og deltar på nasjonal konferanse i Bergen  28-29/1-09: "Brobygging for fremtiden. Samhandling om helsetjenester for akutt syke eldre". Vi håper på veiledning fra Ivar Aaraas som er blitt gjort kjent med prosjektet.

Overføringsverdi:

Steigen kommune har blitt valgt ut til å være med i Samspillprosjektet som drives av KS og sykepleierforbundet. Prosjektet vil vare i 5 mndr og starter i nov-08. Prosjektet skal bidra til bedre elektronisk samhandling mellom nivåene. Bente Sivertsen vil være en sentral aktør også i dette prosjektet. I tillegg  jobber vi med å utvikle ett familesenter hvor vi så langt har laget en forpliktende samarbeidsavtale mellom helse, sosial og oppvekst for å gi helhetlige og koordinerte tilbud til barn og unge. Organisatorisk har vi dannet ett konsultativt team med veiledning fra BUP Fauske og ett forebyggende team. Jeg har også en 10 % stilling som praksiskonsulent ved NLSH hvor jeg vil jobbe for bedre samhandling mellom nivåene og videreutvikle gode samhandlingsmodeller. Meløy kommune har allerede meldt sin interesse for å lage en PreOb. Vi jobber også for desentralisert skjelett og lungerøntgen, primært i Steigen og Meløy, og vil søke departementet for dekning av utgifter til innkjøp av apparatur. Jeg tror alle disse prosjektene vil dra nytte av hverandre, og de har alle som mal og gi ett godt og trygt helsetilbud i distriktet, god samhandling mellom nivåene og ett aktivit og stimulerende fagmiljø som virker rekrutterende og stabiliserende på fagfolk.


Formidling

Det ble utviklet en Internkontrollperm for PreOb

 


Prosjektleder: Anne Karin Forshei, Steigen Legesenter

ePhorte: 2009/8191
EUTRO: 7510.00057'

Prosjektet er avsluttet 2009

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512