Du er her: Prosjekter » Kvalitetsutvikling og forbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Kvalitetsutvikling og forbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta

Tema for denne PhD-avhandlinga er kvalitetsutvikling og forbetringsarbeid i spesialisthelseteneasta i Distrikts-Norge. I kva grad gir eit slikt arbeid reelle og varige forbetringar som bidrar til å løyse helsetenesta sine overordna utfordringar knytt til effektiv ressursutnyting og kvalitet på tenesteproduksjon?

Når det gjeld kvalitetsforbetring veit vi fremdeles lite om kva som verkar, kvifor det verkar, kva tid det verkar og i kva kontekst det verkar (Grol, Baker & Moss, 2002).

I samsvar med det som fleire toneangivande forfattarar etterspør, vil eg bruke læringsteori og teori om komplekse adaptive system som rammeverk for analysen.

For å kaste lys over problemstillingane vil eg bruke Forbetringsprogrammet i Helse Førde som case. Eg tek sikte på å publisere fire atikler i internasjonale tidsskrift basert på føljande problemstillingar:

  • Kva faktorar er avgjørande for å betre ressursutnyttinga i samband med med planlagt kirurgisk behandling?
  • Kva faktorar er avgjerande for å vedlikehalde ei forbetring?
  • Kva faktorar er avgjerande for å få til forbetring på tvers av ulike tenesteproduserande system?
  • Korleis opplever og handterer ulike aktører spenningar mellom god ressursutnytting og fagleg kvalitet?

Studien vil bli gjennomført som ein case-studie med kvalitative og kvantitative data.

Det er eit underskot på artiklar om kvalitetsforbetring med mepiri frå sjukehus i distrikta (Alexander & Hearld, 2009). Datamaterialet i Helse Førde er spanande og kan kaste lys over spørsmål som forskingsfronten innan fagfeltet etterlyser svar på.


Formidling

  1. A new pathway for elective surgery to reduce cansellation rates
  2. Sustainability of healthcare improvement: what can we learn from learning theory?
  3. Patient experiences with interventions to reduce surgery cancellations: a qualitative study
  4. Patient Experiences With Interventions to Reduce Surgery Cancellations

PhD-oppgave og disputas “Reducing cancellations of planned operations - a case study of improving the quality of care at a district general hospital”.
 

 


ePhorte: 2010/3069
EUTRO: 7510.00051

Prosjektleder: Einar Hovlid
Prosjektet er avsluttet 2013

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512