Du er her: Prosjekter » Langtidsoppfølging av diabetes-2 ved Rønvik Legesenter

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Langtidsoppfølging av diabetes-type 2 ved Rønvik Legesenter

Utsnitt av utkast til protokoll vedr. langtidsoppfølging og sykdomsutvikling for pasienter med type 2-diabetes ved Rønvik Legesenter
Den gjeldende oppfatning vedrørende utviklingen av blodsukkerkontrollen for pasienter med type 2-diabetes er at blodsukkerkontrollen langsom forverres nesten uansett valg av behandling og behandlingsstrategi. 1 UKPDS viste de blant annet at median HBAlc i den intensivt behandlede gruppen steg fra 6,6% i første 5-årsperiode til 7,5% i den andre og til 8,1% i den siste femårsperioden. En liten studie fra Aker sykehus (Octopus) viste samme tendens.
Det kliniske inntrykk man har ved Rønvik Legesenter er at en rekke pasienter har en forbausende stabil metabolsk kontroll over svært mange år. Noen opprettholder kontrollen uten en intensivering av den blodsukkersenkende behandlingen. Hos en rekke pasienter med en tydelig sykdomsprogresjon greier man å opprettholde en stabil metabolsk kontroll med en intensivering av behandlingen. Hos noen pasienter stiger HbAlc slik som forventet ut fra de nevnte studier uten at en intensivering av behandlingen greier å påvirke dette i vesentlig grad,.
Det vi ønsker A belyse i første omgang er om dette usystematiske kliniske inntrykket viser seg å være riktig.
Dersom det er tilfelle, vil vi neste fase se på hva som eventuelt kjennetegner de pasientene som opprettholder en stabil metabolsk kontroll over en lang tidsperiode.

 


Undersøkelse av endring i diabetesomsorgen i norsk allmennpraksis (RoSa-2).
Vi viste ved en undersøkelse av kvaliteten på diabetesomsorgen i primærhelsetjenesten i Rogaland og Salten i 1995 (RoSa-95)(1). at det var store forbedringspotensialer i deler av diabetesomsorgen. Særlig gjaldt dette gjennornføringen ev en del enkle kliniske rutiner. Data fra 1654 diabetikere som gikk til kontroll i primærhelsetjenesten viste at 55 % ikke hadde fått undersøkt føttene, 47% var ikke henvist til øyelege i følge NSAMs retningslinjer og kun hos 21 % var røykevanene dokumentert. Av 140 diabetikere < 70 år med kolesterol > 6,0 mmo1/1 og påvist hjerte- og karsykdom, ble kun 25 behandlet med kolesterolsenkende medikamenter. Undersøkelsen ble foretatt samme ar som NSAMs reviderte handlingsprogram for diabetesbehandling i allmennpraksis hie utgitt (2)og omtrent samtidig som intervensjonsstudier om statinbehandling av hyperlipidemier ble publisert (3,4). Nyere studier viser at det særlig ved type 2-diabetes er nødvendig ikke bare å behandle blodsukkeret godt, men at også behandling av hypertensjon og dyslipoproteinemier er viktig dersom man skal redusere forekomsten av mikro- og makrovaskulære komplikasjoner i denne gruppen.


Formidling


 

Prosjektet ble avsluttet: 2007

Prosjektleder: Tor Claudi

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512