Du er her: Prosjekter » Lekfolk ved akuttskade: Passiv tilskuer eller førstehjelper

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Lekfolk ved akutt skade:
Passiv tilskuer eller førstehjelper

Bakgrunn:
Vi har tidligere undersøkt dødsfall etter skader i Finnmark, og sannnenlignet dette med skadefrekvensen i urbane og rurale strøk (Hordaland). Rurale strøk, og Finnmark spesielt, har stor overdødelighet av traumer, og de fleste dødsfall skjer for sykehus, altså i primrerhelseijenestens ansvarsområde. Våre funn indikerer likevel at de fleste som omkommer dør for helsepersonell kommer frem til skadestedet, og det er derfor behov for å undersøke om en tidlig innsats fra lekfolk kan redusere denne overdødelighet. I motsetning til ved hjertestans, der lekfolks betydning og innsats er godt dokumentert, vet vi lite om dette ved traumer. Vi har nettopp gjort en systematisk litteraturoversikt vedrørende førstehjelp i skadesituasjoner som bekrefter at det er utilstrekkelig viten om omfang og effekt av førstehjelp i skadesituasjoner.

Materiale og metode:
Undersøkelsen vi!prospektivt registrere alle skadesituasjoner og hvorvidt det er gitt førstehjelp på skadestedet, om hjelpen er nødvendig og effektiv. Ved å registrere både på AMK-sentralene
og i ambulansetjenesten  venter vi å få et dekkende bilde gjennom ett år. Pilotprosjekt er gjennomført, og undersøkelsen er godkjent av REK.

Effekt og formidling:
Vår gruppe har gjennom ar systematisk undersøkt overdødelighet av traumer i rurale strøk, og forsøkt å redusere dødeligheten bl.a. gjennom BEST og Kommune-BEST  prosjektene. For helsepersonell i distrikt er det viktig om hovedfokus skal rettes mot tverrfaglig samarbeid (kommune-BEST) eller mot økt førstehjelpsopplæring. Studien er en av flere i var gruppe som tar for seg dette. Resultatene formidles bredt gjennom tverrfaglige ambulanse- og akuttmedisinske fora og i de lokale legeforeninger, samt publiseres intemasjonalt. En norskspråklig sammenfatning av resultatene sendes til organisasjoner som driver førstehjelpsopplæring.


Formidling


 


Prosjektleder: Håkon Kvale Bakke

ePhorte: 2012/2084
EUTRO: 7510.00041
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512