Du er her: Prosjekter » Prosedyreprem

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Prosedyreperm for samarbeid mellom Lofoten sykehus og primær helsetjenesten i regionen

Prosjektet skal utvikle delen av prosedyrepermen som er spesifikk for Lofoten Sykehus, sette dette sammen med NSS sin perm, gjøre den tilgjengelig for alle leger i Lofoten og få i gang bruken av den. Dette gjøres gjennom etablering av kollegagrupper innenfor ulike fagfelt og gjennom diskusjoner i storgruppe av leger, søke konsensus og spredning av kvalitetsforbedrende prosesser. I tillegg skal dissefaglige utviklingsprosessene skal prosjektet avklare hvorvidt permen skal gjøres tilgejengelig både i papier - og i elektronisk form. Prosjektet skal videre evaluere effekten av de prosesser som settes i gang gjennom dette arbeidet, spesielt med hensyn på kvalitet på samarbeid og samhandling, men også hvordan ulike legegrupper bruker og er tilfreds med prosedyrepermen som faglig og administrativt hjelpemiddel. Del av dette er egenopplevd trygghet i legerollen. 

 

 

Avsluttende prosjektrapport

Prosjektet er avsluttet med en prosjektrapport

Resultater
Møter i arbeidsgruppene ble iverksatt varen 2000 og pågikk fram til våren 2002.
Papirutgaven ble ferdig og distribuert til alle legekontorer i Lofoten og til alle sykehusavdelingene våren 2002. Den elektroniske utgaven ble lagt ut på hjemmesiden til Nordlandssykehuset Lofoten våren 2003. Prosjektleder og sykehusets datakonsulent besøkte alle fastlegekontorene høsten 2003 for informasjon og etablering av snarveg til elektronisk utgave. Gjennom møtevirksomhet mellom sykehusets faglige og administrative ledelse og kommunelege I i alle Lofotkommuner ble det konsensus om overgang til kun elektroniske henvisninger og epikriser, samt elektroniske laboratoriesvar fra 01.04.05. Mal for henvisninger og epikriser ble utsendt alle leger på sykehuset og alle fastleger I Lofoten i løpet av februar 2005.  Innføring av kun elektronisk kommunikasjon har avdekket behov for avviksmeldinger og handtering av disse. Eget prøveprosjekt ble innført i Vestvagøy kommune april 05.


Vurdering
I løpet av prosjektperioden har det skjedd store omveltninger i helsetjenesten, med konsekvenser for den kliniske praksis både I sykehus og kommunelegetjenesten. Det er innført fastlegeordning, statlig eierskap av sykehusene og ordning for fritt sykehusvalg for den enkelte pasient. I tillegg er Nord-norsk helsenett etablert løpet av perioden. Alle disse ordningene har hver for seg og til sammen vært av stor betydning for samhandling mellom nivåene i Iegetjenesten. Reformene har krevd mye arbeid og ressurser hos den enkelte lege, samtidig som den kliniske produksjonen har vært opprettholdt som øor, og på mange områder faktisk økt.

Flere av sykehusets overleger har sluttet i prosjektperioden, blant annet avdelingsoverlegene på både medisinsk og kirurgisk avdeling. PA den andre siden har primærlegetjenesten vært relativt stabil både når det gjelder kommunelege I og en kjerne av fastlegene i de fleste av kommunene. Prosjektet har lyktes i å utarbeide en prosedyreperm for samhandling mellom kommunelegetjenesten og lokalsykehuset. En rekke av legene i regionen vært involvert og lagt ned et betydelig faglig arbeid, samtidig som de har vært i vanlig jobb i en tid med store omskiftninger. Finansieringen har hele tiden vært i tråd med behovene, og det har gjort at man ikke har trengt å bruke tid eller ressurser på å skaffe nødvendige miller. Arbeidsgruppene har jobbet selvstendig. Hver gruppe har utarbeidet prosedyrer fritt ut fra egne vurderinger bade med hensyn til innhold og form, og permen bærer preg av at de enkelte kapitler ikke er "støpt I samme form".
Det er uklart i hvor stor grad permen blir brukt. Signalene er at den brukes i liten grad. Det kan skyldes at det er et lite behov for samhandlingsprosedyrer, eller at vår perm ikke har lykkes å fange opp de problemstillinger som er aktuelle forhold til den kliniske virkelighet som den enkelte lege befinner seg Det har i arbeidsperioden vært avholdt en rekke møter hvor man har tatt opp samarbeidsproblemer og utfordringer. Effekten av ulike møter anses som viktige for det daglige samarbeidet både på kort og lang sikt, med relasjonsbygging og faglige avklaringer. De store omveltninger som har skjedd i prosjektperioden, spesielt med innføring av fastlegeordningen og fritt sykehusvalg har medfort at fokus på samarbeid mellom nivåene på lokalt plan ikke har hatt samme aktualitet som tidligere. Fastlegene bruker i langt større grad enn for andre sykehus og poliklinikker, bade for å sikre pasientene kortere ventetid og best mulig kvalitet på de undersøkelser og behandlingen det henvises til. Sykehuset har henvendt sag tit hele landet for å sikre tilgang på pasienter til de tjenester de har spesialisert seg på.  Uansett er fastlegene og sykehuset i Lototen gjensidig avhengig av hverandre, først og fremst fora kunne ta hand om akuttpasientene, men også for en star del av de elektive pasienter. Slik sett er videreutvikling av gode samhandlingsrutiner med vekt på kvalitet og ventetider avgjørende for sykehusets framtid, fastlegenes arbeidsforhold og befolkningens trygghet.

 

Prosedyrene ble publisert på Internett, Prosedyreperm i en lokalsykehusregion.

Den 4 februar 2005 ble det skrevet et brev til alle primærleger og sykehusleger i Loften, vedrørende Samhandling mellom primærleger og sykehuset, elektronisk kommunikasjon.


 


Prosjektleder: Harald Sivertsen


Avsluttet : 2005
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512