Du er her: Prosjekter » Søkelys på samfunnsmedisin

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Søkelys på samfunnsmedisin. Samfunnsmedisinsk hverdag.

INNLEDNING

 

I dette prosjektet skat man undersoke kommunal samfunnsmedisinsk legetjeneste hva angar arbeidsomfang, innhold, rammebetingelser og trivsel, -over  tid og gjennom en viktig helsetienestereform. Man skal ogsa beskrive samfunnsmedisinere, administratorer og politikeres oppfatning av samfunnsmedisinens innhold og plass i  kommunehelsetjenesten.

 

BAKGRUNN

Samfunnsmedisinen som fag har i Norge lang tradisjon, gjennom hygienen, sosialmedisinen og distriktslegeordningen. Faget har et bredt teoretisk grunnlag og en mangeartet yrkesutøvelse på alle forvaltningsnivaer . Leger har lang tradisjon for engasjement innenfor fagfeltet selv om spesialiteten er ung, - opprettet i 1984. Rekrutteringen til spesialiteten har inntil nå vært god, relativt sett . Mange Ieger arbeider i samfunnsmedisinske stillinger uten å være spesialist i samfunnsmedisin, og en del spesialister i samfunnsmedisin arbeider innen andre spesialiteter, spesielt allmennmedisin. Det største antallet stillinger innenfor samfunnsmedisin finnes imidlertid innenfor kommunehelsetjenesten.

 

Den forskningsmessige interessen for feltet har vært begrenset, selv om det over de senere år har kommet en del rapporter av betydning for samfunnsmedisinen. Det som uansett fremkommer som en sum av det vi har inntrykk av og det vi faktisk etter de siste 15-20 års utvikling innen primrerhelsetjenesten  i Norge er at en vel hundreårig situasjon med rimelig stabil anseelse, funksjon og trivsel er avløst av en situasjon hvor samfunnsmedisinen  og samfunnsmedisinerne  er preget av både faglig og arbeidsmessig truet motivasjon,  rekruttering og stabilitet. Mange forhold bidrar sannsynligvis til dette. Den kommende fastlegereformen vil blant annet berøre fagfeltet og yrkesutøverne (5-8) med usikre konsekvenser. Det har vært gjort lite systematisk forskning med fokus direkte pa samfunnsmedisinen og samfunnsmedisinerne, og det synes nødvendig å gjøre det for å fa et klarere bilde av utviklingen og den faktiske situasjonen og øke kunnskapen om hvilke faktorer som bidrar til en vel fungerende samfunnsmedisin og samfunnsmedisiner. Spesielt vil studier av faglige og geografiske forflytninger synliggjøre hvilke faktorer som virker rekrutterende eller stabiliserende

Resten av forskningsopplegget kan leses her.


 

Formidling

Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport 10.1.2001


Prosjektleder: Betty Pettersen
AVsluttet 2001

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512