Du er her: Prosjekter » Hvor blir det av studentene?

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Hvor blir det av studentene?

Prosjekt I:

Prosjektet søker å kartlegge hvor leger som er uteksaminert ved UiTø velger å etablere seg, både geografisk lokasjon og type stilling vil bli undersøkt. Studiet kan sees på som en oppfølger til Forsdal og medarbeideres studier i 1993 og vil utgjøre en 5-års oppgave.

Den store legemangelen i Nord-Norge i 1960-årene aktualiserte tanken om en egen medisinerutdanning i landsdelen. Et vesentlig argument i denne sammenhengen var forventningen om at dersom man utdannet personer med nordnorsk tilhørighet i Nord-Norge, ville disse i stor grad etablere seg og jobbe her. Dette ble underbygd av Berthelsens artikkel fra 1963 (1), som viste at leger hadde en klar tendens til å ta arbeid i den landsdelen hvor de var født.

Da medisinstudiet i Tromsø startet, var 25 % av plassene reservert studenter med nordnorsk tilhørighet. Denne andelen ble i 1979 økt til 50 %, og siden 1998 har andelen vært 60 %.

Som følge av tidlig pasientkontakt og praksis i primærhelsetjenesten og ved lokalsykehusene ble det antatt at leger utdannet i Tromsø i større grad enn leger utdannet andre steder ville velge jobb i primærhelsetjenesten, men en slik tendens har man ikke kunnet observere (2, 3).

Det første kullet begynte høsten 1973. I 1982 ble det foretatt en undersøkelse som skulle vise hvor legene fra de to første årene hadde funnet sin arbeidsplass (4). Denne studien viste at hele 92 % av legene jobbet i Nord-Norge. Her var imidlertid observasjonstiden svært kort, og flere av legene hadde ikke avsluttet turnus eller militærtjeneste. I 1988 rapporterte Forsdahl og medarbeidere (2) at 72,5 % av legene med nordnorsk tilhørighet hadde jobb i Nord-Norge, og ifølge Tollan & Magnus (5) var andelen i 1993 økt til 82,5 %. Dette bekrefter antakelsen om at en nordnorsk medisinerutdanning ville være et godt tiltak for å rekruttere leger til landsdelen.

Vi ville undersøke om leger utdannet i perioden 1996 - 2001 blir i landsdelen i samme grad som rapportert tidligere samt om det er forskjeller mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo med tanke på rekruttering av leger til Nord-Norge. Vi ønsket også å se på om det var forskjeller i legenes valg av arbeidsfelt fra tidligere studier til nå og mellom de to universitetene.


Formidling

Prosjektet ble publisert i Tidsskrift for den norske Legeforening, Medisiner utdanningen i Tromsø - sikrer den legerekrutteringen til Nord-Norge?
Avsluttet: 2004

Prosjekt II

Medical students' career plan regarding mediacal speciality and rural medicin - a longitudinal study of one class of medical students.

K R S Olsen, T J Olaussen, O Skoglund, T Anvik

Poster inn sendt til NSDMs konferanse i Bodø 2008.
Avsluttet: 2008

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512